Nationaal & Internationaal

Overheidsopdrachten op nationaal en internationaal niveau vereisen een goede kennis van geldende procedures. Ze vormen het vertrekpunt voor het creëren van stevige expertise en sterk leiderschap op verschillende bestuursniveaus.

Recruitment with purpose

Voor een daadkrachtige overheid die haar middelen op de meest efficiënte manier inzet, is het belangrijk om de juiste experten op de juiste plaats aan te werven. Onze uitgebreide ervaring met overheidsopdrachten op lokaal, Vlaams, federaal, Europees en mondiaal vlak heeft ons geleerd dat elke opdracht een specifieke context heeft en aparte noden met zich meebrengt. Vertrouwd zijn met de geldende procedures en regelgeving is dan ook een kwestie van respect voor de missie en de principes van onze publieke sector.

Respect voor procedures en voorschriften

Aan expertise op specifieke bestuursniveaus timmeren we bij Hudson al meer dan 25 jaar. We kunnen onze knowhow uitsplitsen naar gemeenten, steden, regionale besturen of grote (parastatale) overheidsinstellingen, zowel in België als daarbuiten. Elke overheidsinstelling kan daarbij rekenen op experts die dankzij hun regionaal, nationaal of internationaal profiel en hun competenties nauw aansluiten bij het bestuursniveau. Zij zijn sterk geïntegreerd in clusters van instellingen waartussen een grote samenhang en mobiliteit bestaat.

In de praktijk vertrekken we vanuit een grondige kennis van de geldende voorschriften. Of het nu gaat om de rechtspositieregeling van de lokale besturen, het Vlaamse personeelsstatuut of de Europese Richtlijn over het aanwerven van personeel. Op elk niveau weten we de gevoeligheden naar waarde te schatten, terwijl we de algemene principes  hoog in het vaandel dragen.

Overheden in België

In België kan u zowel als lokale als regionale (Vlaamse, Brusselse of Waalse) overheid een beroep doen op de knowhow van onze experten. Doorheen de jaren bouwde Hudson ervaring op binnen  verschillende types besturen.

Lokale besturen

Het lokale niveau splitst zich uit in kennis over zowel steden en gemeenten als provincies en regionale samenwerkingsverbanden. Een voorbeeld daarvan is de North Sea Port (samenwerking tussen de zeehavens Gent, Terneuzen en Vlissingen). Daarnaast is Hudson actief voor de Provincie Oost-Vlaanderen, steden als Leuven en Gent, het Gentse stadsontwikkelingsbedrijf SoGent en gemeenten zoals Wetteren en Sint-Katelijne-Waver.

Regionale besturen

Op regionaal niveau kunnen uiteenlopende types instellingen, van agentschappen tot overheidsbedrijven, een beroep doen op onze diensten. Op Vlaams niveau hebben we een sterke voeling met de Vlaamse overheidscontext via opdrachten voor het Vlaams Parlement en voor uiteenlopende agentschappen. Op onze klantenlijst staan bijvoorbeeld het Agentschap Binnenlands bestuur, het Agentschap voor Overheidspersoneel, het Agentschap Zorg en Gezondheid, De Vlaamse Waterweg en Flanders Investment & Trade (FIT). Op niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het om instellingen zoals Sociale Huisvesting Brussel, Iristeam en Innoviris, terwijl we op Waals niveau actief zijn voor het Office de la Naissance et de l'Enfance en voor Etnic. Ook op landelijk niveau tot slot hebben we specifieke expertise opgebouwd via bijvoorbeeld de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG).

Parastatale besturen

Een zeer specifiek bestuursniveau is dit van de parastatelen, die als semi-overheidsinstelling in belangrijke mate onafhankelijkheid van bestuur genieten. Onze expertise strekt zicht uit over opdrachtgevers als bpost, VRT, LANTIS, drinkwaterintercommunales zoals Pidpa en FARYS, organisaties die gericht zijn op mobiliteit zoals HR Rail, NMBS, YPTO, onderwijsinstellingen zoals Universiteit Gent, HoGent, VVOB (Education for Development), Onderwijsvereniging voor Steden en gemeenten (OVSG) en Centra voor Algemeen Welzijn zoals CAW Oost-Vlaanderen.

Nationale besturen

Ook op nationaal niveau hebben we specifieke expertise opgebouwd via bijvoorbeeld de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) en de Federale Politie. Naast de gangbare zorg voor de procedurevereisten, die eigen ziin aan de publieke sector, is het respecteren van de taalwetgeving één van de belangrijkste elementen in het behartigen van de belangen van onze nationale klanten.

Bouwen aan sterk internationaal leiderschap

Ook voor instellingen die het nationale of regionale niveau overstijgen, kunnen vanuit de strategische uitdagingen zeer specifieke noden op vlak van HR ontstaan. Binnen de internationale beleidsontwikkeling kan Hudson expertise inzetten voor zowel Europese instellingen als voor mondiale organisaties.

Europese instellingen

De Europese Unie en de instellingen staan momenteel voor een reeks van ongekende strategische uitdagingen op vlak van migratie, veiligheid, volksgezondheid en democratie. Deze uitdagingen doen zich voor in een bredere context van globalisering, de aanhoudende effecten van de conjuncturele schommelingen en de geopolitieke omgeving. Tegelijkertijd staan de instellingen voor interne uitdagingen zoals de toenemende snelheid van technologische verandering, werkbelasting, drukverhoging en forse bezuinigingen die nopen tot meer doen met minder middelen of tot een andere aanpak. Met die context als achtergrond zetten we onze expertise in om mee te bouwen aan een sterk leiderschap en uitzonderlijke competenties. Dit doen we voor Europese instellingen zoals de Europese Commissie, De Raad van de Europese Unie, het Europees Parlement, EPSO, Euroclear en Eurcontrol. Daarnaast doen ook agentschappen een beroep op Hudson, zoals Frontex, Cedefop, EFCA, EMA, Europol, ESMA, ETF, CEPOL, ENISA, ERA, F4E, enzovoort.

Mondiale organisaties

De wil om een sterker leiderschap en waardevolle competenties te ontwikkelen typeert even goed mondiale organisaties. Hudson heeft ook op dit niveau een jarenlange ervaring opgebouwd en begeleidt er bijvoorbeeld change management programma’s die er via assessment op gericht zijn de organisatie te versterken bij de aanwerving van senior managers.

Neem contact op

Leg ons uw HR-uitdaging voor. We bekijken samen hoe wij u kunnen helpen. 

Nieuwste jobs